[Samsung] Always On Display

نسخه‌های قدیمی apk را برای آندروید دانلود و نصب کنید

آخرین نسخه [Samsung] Always On Display

5.1.35.3Trust Icon Versions
27/12/2019
4M دانلودها16.5 MB اندازه

سایر نسخه‌ها

4.3.28.4Trust Icon Versions
18/9/2019
4M دانلودها16.5 MB اندازه
4.2.51.3Trust Icon Versions
24/7/2019
4M دانلودها16.5 MB اندازه
4.2.50Trust Icon Versions
25/6/2019
4M دانلودها16.5 MB اندازه
4.2.24Trust Icon Versions
16/5/2019
4M دانلودها20.5 MB اندازه
4.2.19Trust Icon Versions
14/7/2019
4M دانلودها20.5 MB اندازه
4.2.17Trust Icon Versions
31/5/2019
4M دانلودها16.5 MB اندازه
4.2.15Trust Icon Versions
10/6/2019
4M دانلودها21 MB اندازه
4.2.14Trust Icon Versions
7/4/2019
4M دانلودها20.5 MB اندازه
4.2.12Trust Icon Versions
5/4/2019
4M دانلودها20.5 MB اندازه
4.2.05.1Trust Icon Versions
25/3/2019
4M دانلودها16.5 MB اندازه
4.1.90Trust Icon Versions
14/3/2019
4M دانلودها17 MB اندازه
4.1.85Trust Icon Versions
9/3/2019
4M دانلودها17 MB اندازه
4.1.70Trust Icon Versions
25/2/2019
4M دانلودها16.5 MB اندازه
4.1.68Trust Icon Versions
16/3/2019
4M دانلودها20.5 MB اندازه
4.1.66Trust Icon Versions
10/2/2019
4M دانلودها16.5 MB اندازه
4.1.37Trust Icon Versions
30/12/2018
4M دانلودها16.5 MB اندازه
4.0.95Trust Icon Versions
17/11/2018
4M دانلودها16.5 MB اندازه
4.0.57Trust Icon Versions
24/10/2018
4M دانلودها16.5 MB اندازه
3.3.09Trust Icon Versions
23/9/2018
4M دانلودها8 MB اندازه